Förord - Förståelse och samarbete är vägen till ökad tillväxt

Av
Julie Dorthea Bøge & Jeanna Lindstedt

Förordet af Brian Mikkelsen, VD på Dansk Erhverv, är en del av vår playbook.
Ladda ner gratis.

Vi lever i en föränderlig tid med stora utmaningar och kriser - klimatkris, energikris, livsmedelskris och migrationskris.

Europa är i krig, ojämlikheten ökar och vi står inför en ekonomisk recession. Samtidigt är den danska välfärdsmodellen under press och allt färre människor måste försörja allt fler människor. 

Vi talar om komplexa samhällsutmaningar, som alla kräver en internationell syn, politiskt samarbete och en vilja att agera. Politikerna bär ett enormt ansvar i att hitta lösningar. Men samtidigt har näringslivet en avgörande roll när det kommer till att vända utmaningar till möjligheter och utveckling.  

På Dansk Erhverv arbetar vi för att ge danska företag optimala ramvillkor. Det är vår vision, att Danmark blir världens bästa land att etablera och driva företag i.  

Jag tror på att en av de avgörande lösningarna är att skapa ett närmare samarbete mellan redovisningskonsulten, företaget och banken, så att vi får den kunskap som gör att vi kan fatta bättre beslut.  

Vi måste etablera de bästa förutsättningarna för att skapa starkare företag. Det är uppenbart att det finns många aktörer som spelar en väsentlig roll för att uppnå denna ambition och skapa ett optimalt kretslopp. 

Den finansiella sektorn ingår också i detta kretslopp och sektorn spelar en stor och essentiell roll för att säkerställa välfärd och välstånd i Danmark. Det gör även företagens övriga rådgivare. Som i alla relationer finns det saker som fungerar bra och saker som skulle kunna fungera bättre. Vi ska med andra ord “omvandla hinder till affärer”.  

Vi måste göra detta för det enskilda företaget och för samhället i stort. För ett Danmark med sammanhållning och åtgärder för en grön omställning, flera arbetsplatser och för en ökad välfärd för alla.  

Framtiden är digital

På Dansk Erhverv talar vi om digitala åtgärder och vi arbetar för att Danmark ska bli världens bästa land när det gäller digitalisering. 

Digitaliseringen ökar effektiviteten i både företagen och den offentliga sektorn, samtidigt som nya digitala och automatiserade lösningar förbättrar kvaliteten på de produkter och tjänster som kunder och medborgare möter.  

Här har bankerna och nya fintech-aktörer visat vägen på många områden med bra digitala lösningar, som på olika sätt ökar både produktiviteten och transparensen i våra institutioner och som samtidigt ger Danmark en globalt stark position och möjligheter för nya exportäventyr. Lösningar som skapar förutsättningar för ökad tillväxt och välfärd i Danmark.  

Vi måste öka det digitala inflytandet. Idag kostar manuella processer såsom bokföring, avstämning och fakturahantering upp till 3,5 miljarder danska kronor per år. Det har uppskattats av Nationalbankens Betalningsråd. Det är pengar som vi förlorar genom att inte köra på högsta växeln vad gäller digitalisering. Om vi  ska lägga i högsta växeln, kräver det att både företagen och deras rådgivare omfamnar den digitala omställningen och låter den förändra arbetsflöden, produkter och tjänster.  

Vi måste på många sätt ompröva vårt sätt att förstå samhället och världen på. Daterade offentliga IT-system måste läggas ned och offentlig IT-utveckling måste förnyas i ett närmare samarbete med privata företag.  

Det ställer stora krav på alla företagsledare och särskilt på alla små och medelstora företag som har behov av både kunskap, kapital och kompetent arbetskraft.  

Jag anser att vi som samhälle har ansvar för att utbilda människor med rätt kunskap och digital kompetens. Samtidigt måste vi se till att företagen har rätt ramvillkor så de får rätt förutsättningar till att ha en dialog med sina bankrådgivare och investerare om investering i digital infrastruktur och användning av ny teknik.  

Framtiden är grön

Klimatkrisen är en av de största samhällsutmaningarna vi står inför. Den gröna omställningen är nödvändig och den tar nu fart. Danmark har en unik möjlighet att leva upp till regeringens 70-procent-målsättning och bli ledande i den globala rörelsen. Om vi visar handlingskraft och är villiga att investera massivt i forskning och utveckling kan vi utveckla nya lösningar och därmed leda vägen till ett koldioxidneutralt samhälle 2050. Även om danska utsläpp är mycket små jämfört med världens totala utsläpp av växthusgaser är denna insats viktig eftersom vi kan inspirera resten av världen. Vägen till målet måste vara styrd av efterfrågan så att andra länder vill köpa våra lösningar och teknik.  

Det finns fortfarande alltför många lagar och regler som gynnar befintliga ohållbara lösningar och bromsar nya gröna. Vi måste avskaffa dem. I Danmark har vi haft ekonomisk tillväxt sedan 1990 utan att energiförbrukningen har ökat. Det är ett tydligt tecken på att Danmark redan har lyckats bryta den negativa kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och grön omvandling. Vi måste fortsätta denna rörelse. Och det är brådskande. 

Även här spelar investerare och finansinstitut en avgörande roll som tillhandahåller tillväxtkapital och finansiering för utveckling av nya gröna affärsmodeller, produkter och tjänster i både nystartade och etablerade företag.  

På samma sätt är företag beroende av rådgivning och stöd. Den danska rådgivningsbranschen - redovisningskonsulter, advokater, managementkonsulter och bankrådgivare - sitter inne på specialiserad kunskap som är avgörande för att de ska kunna användas i företagen.  

Framtiden kräver samarbete och politiska reformer

Med hjälp av playbooken är vi nyfikna på att förstå hur bättre samarbete skapar utrymme för möjligheter. 

Möjlighet att göra något vi redan gör, bara enklare. Genom ökad förståelse för varandras affärsmodeller och gemensam förståelse för grundläggande affärsbehov. För att stödja detta måste företagen få bästa möjliga ramvillkor.  

Ramvillkoren handlar om skatter och avgifter, tillgång till finansiering i mötet med banken, att förenkla och lätta på de administrativa belastningarna och villkoren samt effektivisering av den offentliga sektorn. Med bra ramvillkor kan företagen visa upp nödvändiga digitala åtgärder, driva den gröna omställningen och skapa nya arbetstillfällen. 

Jag menar, att det därför är helt avgörande att vi har politikerna som vågar ta djärva och långsiktiga beslut. Danmark behöver reformer som banar vägen för sunda företag och ett starkt och grönt samhälle.  

Om Danmark ska bli rikare måste vi också försäkra oss om att alla delar av det danska samhället är rustade för att omfamna möjligheterna. Vi bör se en stor potential i att optimera samarbetet mellan företag och deras rådgivare. För genom ett närmare samarbete får vi den kunskap som gör det möjligt för oss att fatta rätt beslut.  

På denna grund kan vi tillsammans vända utmaningar till möjligheter för att skapa starkare företag. 

Brian Mikkelsen
VD på Dansk Erhverv

Sugen på mer?

Vill du fördjupa dig i fler intressanta perspektiv på ett bättre samarbete? Få perspektiv från till exempel Lone Strøm, VD för FSR - Danske Revisorer, genom att ladda ner hela playbooken här.