Det finns ingen annan väg än den digitala för att vinna framgång

Av
Jeanna Lindstedt

Karin Apelman, CEO på FAR

I en värld som blir alltmer digitaliserad och fokuserad på hållbarhet står redovisningsbranschen inför en spännande tid där digitala lösningar är avgörande för ett effektivt och kvalitativt arbete. Samarbete är nyckeln till framgång, där olika yrkesroller måste samverka för att skapa värde. Det finns utmaningar med utvecklingen, men också möjligheter att utveckla en mer attraktiv bransch. Framtiden är digital och branschen är redo att anpassa sig och fortsätta leverera värdefulla tjänster till kunderna i en föränderlig värld. Branschen står inför en tid med fokus på samverkan, digital kompetens och hållbarhet.

-Det handlar väldigt mycket om hållbarhets- och digitaliseringsfrågorna. Kompetensförsörjningen är också en stor fråga. Vi behöver koppla ihop alla yrkesroller som behöver samspela med varandra. Det är en framtidsbransch, säger Karin Apelman, CEO på FAR.

Med hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjningen som de tre mest aktuella frågorna, enligt Karin Apelman, står revisions- och rådgivningsbranschen inför en spännande framtid där det gäller att hela branschen samspelar. Detta kräver även en förståelse för vad digitalisering egentligen innebär för branschen likväl som för företagen och samhället i stort. Branschorganisationen FAR har en stor roll i att driva revisions- ochrådgivningsbranschen framåt.

Samverkan i dubbel bemärkelse

Uppgiften om att driva branschen framåt är inget enmansjobb utan det kräver samverkan mellan alla yrkesroller i branschen. Alla aktörer och roller bidrar med sin kompetens för att i slutändan skapa nytta för näringsliv och samhälle.

I en föränderlig värld tillkommer och ändras regelverk och förutsättningar längs vägen och här är det FARs roll att rådge branschen med regelverk och kunskap vilket kräver samverkan med andra aktörer. Karin berättar att FAR jobbar med myndigheter såsom Skatteverket, Länsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Bolagsverket och andra intressenter för att lyfta fram redovisningskonsultens, lönekonsultens, revisorns och skatterådgivarens roll.

Det handlar dock inte bara om samverkan mellan yrkesroller och andra intressenter utan även om samspelet mellan hållbarhet och ekonomi i redovisningen.

- Vi pratar om “integrated mindset”, att hållbarhet och finansiell information är väldigt tätt sammanflätat. Det gäller att förstå hur det hänger ihop. Jag kan verkligen rekommendera alla att läsa boken Hållbarhet i praktiken. Den ger en inblick i hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut i ett mindre företag. Det gäller att förstå ”vad betyder hållbarhet för mig?”, vilket är olika för olika bolag. Men sen är det viktigt att integrera tanken – ”Hur är jag hållbar?” och ”Hur kan jag hjälpa min kund att vara mer hållbar?”, på ett sätt som är ”fit forpurpose” – det vill säga att det ska vara användbart och anpassat, berättar Karin.

Hållbarhetsfrågan i redovisningen blir alltmer självklar. Samtidigt är det en sådan fråga som det ofta pratas mycket om men som man inte vet hur man ska gå vidare med i praktiken. Därför har FAR tagit fram Hållbarhet i praktiken, som är skriven för redovisningskonsulter som arbetar med mindre företag som efterfrågar stöd i arbetet med hållbart företagande. För att löpande finnas därsom stöd för branschen erbjuder FAR utbildning, webinarer och podcasts inom hela ekonomiområdet.

Innebörden av att vara digital

Även om redovisningskonsultens roll är under förändring där ny kompetens behövs samt anpassning av nya regelverk och verktyg är redovisningskonsultens uppgift densamma som den alltid har varit:

-Det är ju fortfarande att hjälpa företag att göra rätt från början. Det är väldigt bra när redovisningskonsulten är med tidigt och är med på hela resan hos ett företag. När man bildar ett bolag så är det väldigt bra att ha en auktoriserad redovisningskonsult från dag ett, säger Karin.

Det är dock centralt att redovisningskonsulten hänger med i förändringen genom att ta hjälp av de verktyg och lösningar som finns tillgängliga. Men först och främst krävs det en förståelse för vad det digitala innebär och vilket värde det kan ge.

-Sen är det viktigt att förstå det digitala som redovisningskonsult, att ta hjälp av de digitala verktygen. Du frigör tid för rådgivning till din kund när du kan göra väldigt mycket av arbetet digitalt, säger Karin.

FAR är inte bara en branschorganisation utan även ett av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet och erbjuder även tjänsten FAR Online som samlar alla ekonomiska regelverk på ett ställe.

- Alla som jobbar med ekonomi har stor anledning till att använda FAR online. Det är en väldigt uppskattad tjänst med över 12 000 användare och som vi ständigt utvecklar, berättar Karin.

Många företag och redovisningsbyråer har arbetat helt digitalt i många år och det här äringen nyhet för dem. Det är inte längre ett alternativ i mängden, det är det enda alternativet.

-Vi lever i en digital kontext och värld idag och det är väldigt påtagligt. Sen så är det mest en fråga om hur utvecklingen går framåt härifrån, vilka system och systemstöd vi har, hur vi ska säkerställa att det blir rätt, att systemen är välfungerande - men användarvänligheten har ju kommit successivt.

Det är här utmaningarna med den digitala utvecklingen och anpassningen kommer in.

-Det är utmanande att hitta möjligheterna och då vill man ju vara i rätt system. Sen finns det också risker, såsom cyberrisker, som är viktiga att tänka på. Det är viktigt att veta om det är ett välfungerande system, att du har backuper och så vidare, säger Karin.

Även om redovisningsbyrån vill arbeta digitalt och använda sig av digitala verktyg så är det ingen självklarhet att kunderna efterfrågar det. Detta är helt enkelt för att kunden inte vill, inte förstått vad det innebär eller vilket värde som kommer med det. Det här menar Karin beror på att man, precis som med andra typer av utveckling, befinner sig på olika stadier på förändringsresan. Vidare kan det också vara åt det andra hållet, där det är redovisningskonsulten som inte är redo för förändring. Finns det en anledning till det?

-Det är väl ett samhällsfenomen, en del är ju yngre personer som föds in i en digital miljö. Andra personer som har sina rutiner och processer kanske tycker att det har fungerat väldigt bra hittills,“varför måste jag bli digital?”. Men jag tror inte att det finns någon annan väg än den digitala för att vinna framgång, säger Karin.

En ytterligare fråga som FAR lyfter i sin branschrapport 2022 är att många redovisningskonsulter tvingas göra en avvägning mellan kostnaden och värdet som digitaliseringen kan generera, såsom frigörande av tid som kan läggas på rådgivning. Utvecklingen av yrkesrollen kan dessutom komma att kräva ytterligare kompetenser som kan innebära högre kostnader. En utmaning blir därför att effektivisera och utveckla affärsmodellen utan att öka kostnaden.

Framtiden som en attraktiv bransch

Vi mötsständigt av ny teknik och digitala lösningar. Det är ingen som vet helt säkert vart det kommer ta oss utan det kommer framtiden få utvisa. Det vi med säkerhet vet är att framtiden är digital.

-Det digitala, det är ju framtiden. Och sen är det AI, något som alla pratar om - “‘Är det det som gäller om 5–10 år?”. Det är ju svårt att säga vart det tar vägen, men där är vi ju redan i en slags framtid som alla försöker se och förstå, “Hur kan jag använda allt det här nya som kommer?”, "Är det en game changer?”, just vad gäller AI. Men därför är det ju så roligt att vara i branschen, säger Karin.

Digitaliseringen är också en stor del i att bevara en attraktiv bransch, omgiven av auktoriserade, förtroendeingivande redovisningskonsulter som erbjuder kvalitet och värde till sina kunder.

-Vi satsar mycket på auktorisationen av redovisningskonsulter som vi ser som en tydlig kvalitetsstämpel. Därför är det glädjande att allt fler väljer att bli Auktoriserad redovisningskonsult i FAR. Man kan naturligtvis vara lika bra om man inte är auktoriserad men för den som köper tjänsterna är det viktigt att veta om personen är kvalitetskontrollerad, vidareutbildar sig och har ansvarsförsäkring, berättar Karin.

Redovisningskonsultens arbete har alltid styrts av kvalitetskrav, regleringar och standarder och fungerat som företagarens högra hand vad gäller ekonomi. Det finns därför ett högt förtroende förredovisningskonsulter som resulterat i långvariga relationer. Som med allt annat utvecklas relationer i takt med digital utveckling där beteendet i kundrelationer, såsom hur man möter och har kontakt med kunden, har ändrats.

- Det är jättebra att kunna jobba både med fysiska och digitala möten. Ibland pratar man om småbarnsfamiljer som får sitt liv att fungera genom att man också kan jobba digitalt. Sen har vi ju jobbat digitalt ganska länge, men ändå är den här hybridmiljön som vi befinner oss i också en del av framtiden, tänker Karin.

-Men jag är också väldigt mån om fysiska möten, jag tycker det är viktigt – att vi träffar varandra ute på arbetsplatserna och även ute hos kund. Även om du kan göra det mesta digitalt med olika system så ska man inte glömma bort värdet av det fysiska mötet, avslutar Karin.